Политика за поверителност

Политика за поверителност

Уведомление за защита на личните данни на физическите лица съгласно законодателството за защита на личните данни

1. Съгласно „Регламент (ЕС) 2016/679“ относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на личните данни, Ви информираме: 

1.1. КМГ Велес ЕООД събира, обработва и защитава личните Ви данни законосъобразно и съобразно целите, за които данните са събрани. 
1.2. „Лични данни“ означава всякакъв информация, чрез която може да се идентифицира физическо лице. 
1.3. Събирането и обработването на Вашите данни е необходимо за предоставяне на следните услуги от наша страна - при запитване от страна на клиент, при покупка на продукт от КМГ Велес ЕООД, при извършване на всякакъв вид техническа дейност. 
1.4. Личните данни се заличават или коригират, когато се установи, че са неточни. При необходимост личните данни се актуализират. 
1.5. Личните данни се съхраняват до момента, в който повече не са необходими за целите, за които са били събрани. 
1.6. Личните Ви данни могат да бъдат изтрити по Ваше желание, с предварително подаване на искане за изтриване (право „да бъдеш забравен“). 

2. Вашите лични данни, които обработваме във връзка с предоставяне на желаната от Вас услуга са: 
• Име, презиме и фамилия; 
• Електронна поща; 
• Адрес на доставка; 
• Телефонен номер. 

3. С кого можем да споделяме Вашите лични данни? 
КМГ Велес ЕООД пази поверителността на Вашите лични данни. За качественото предоставяне на желаната от Вас услуга и при спазване на законовите изисквания, Климаком е възможно да разкрие Ваши лични данни на следните звена във фирмата: 
- технически персонал; 
- администрация; 
- счетоводен отдел; 
- маркетинг отдел. 

4. Вашите права относно личните Ви данни: 
Физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификатори като име, местонахождение, електронна поща, се нарича „субект на лични данни“. 
Субектите на лични данни имат следните права относно личните си данни: 
4.1. Право на достъп до личните данни; 
4.2. Право на коригиране на личните данни; 
4.3. Право на преносимост на личните данни; 
4.4. Право на изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“); 
4.5. Право за възражение срещу използване на лични данни за целите на директен маркетинг. 

5. Упражняване на права на субектите на лични данни
Физическите лица (субектите на лични данни) биха могли да упражнят гореспоменатите Права (от т. 4.1 до т. 4.5) по следните начини: 
• Чрез изпращане на имейл на адрес: kmgveles@gmail.com
• В централен офис на фирма КМГ Велес ЕООД – гр. Варна ул. Георги Бенковски 79
• По пощата – на адреса на централния офис - гр. Варна ул. Георги Бенковски 79

5.1. При упражняване на Правата относно личните данни, субектът на лични данни, е необходимо да предостави поне един от идентификаторите, посочени по-долу: 
• Име и фамилия; 
• Адрес на доставка и електронен адрес; 
• Телефонен номер; 
• Писмено описание на искането. 

5.2. КМГ Велес ЕООД не е задължена да отговори на искане, в случай, че е невъзможно да идентифицира субекта на данни. 

5.3. КМГ Велес ЕООД предоставя информация относно предприетите действия, във връзка с подадено искане за упражняване на права върху личните данни, в срок от един месец от получаването на искането.